(Lietuvių) Skelbiama AB Giraitės ginkluotės gamyklos nepriklausomo valdybos nario atranka

 

Skelbiama akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos“ įmonės kodas 110080729, buveinės adresas: Topolių g. 8, Giraitės kaimas, Kauno rajonas, vieno nepriklausomo valdybos nario, turinčio strateginio planavimo ir valdymo kompetencijas, atranka.

Atranka vykdoma Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla – šaudmenų gamyba. Bendrovės 100 proc. akcijų, priklausančių valstybei, patikėjimo teise valdo Valstybės įmonė Turto bankas. Bendrovė įtraukta į privatizuojamų objektų sąrašą 2015 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 161.

Bendrovės interneto svetainės adresas: http://ggg-ammo.lt/
Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie įmonę: http://vkc.sipa.lt/imones/giraites-ginkluotes-gamykla

Atrankos būdas – pokalbis.

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į valdybos narius, – veikiančios valdybos kadencija iki 2021 m. spalio 19 d.

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Specialieji reikalavimai:
1. kandidatuojantis asmuo turi turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;
2. kandidatuojantis asmuo turi turėti įmonės veiklos rizikų valdymo patirties;
3. privalo mokėti anglų kalbą.
Nepriklausomumo kriterijai:
1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti Bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
2. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti Bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi gauti ir paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys; neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
5. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
7. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Valstybės įmonės Turto banko, kuris yra Bendrovės akcijų valdytojas, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
8. kandidatas neturi būti 3 ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
2. gyvenimo aprašymas;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
5. motyvacinis laiškas;
6. atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Kandidatai teikia dokumentus Bendrovei iki 2018 m. sausio 18 d.

Kandidatai dokumentus įmonei gali pateikti šiais būdais:
1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu Topolių g. 8, Giraitės kaimas, Kauno rajonas.
2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu Topolių g. 8, Giraitės kaimas, Kauno rajonas, LT 54310. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
3. Elektroniniu paštu: personalas@ggg-ammo.lt, patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo – Neringa Gudžinskaitė, Personalo vadybininkė, tel. 8 37 302390, mob. tel. 8 615 51655, el. paštas personalas@ggg-ammo.lt.
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Raminta Brazauskaitė, Direktoriaus padėjėja-referentė, tel. 8 37 302390, mob. Tel. 8 686 60242 el. paštas info@ggg-ammo.lt.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16:00 val.

PRIEDAS. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.